Obchodní podmínky

Sleva na všechny knihy v našem eshopu je 15%.


Nákupní řád
Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a nakupujícím při realizaci objednávek knižních titulů prostřednictvím těchto internetových stránek.
Prodávající:
nakladatelství Lukáš a syn s. r. o.
Fišova 15
602 00 Brno
IČO: 25304127
DIČ: CZ25304127

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce, a to do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud je všechno objednané zboží skladem.
Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky nebo e-mailem ověřit doručovací adresu nakupujícího, pokud je zadaná adresa zjevně pochybná. V případě, že se nepotvrdí existence doručovací adresy, má prodávající právo odmítnout vyřízení objednávky.
Pokud nakupující učiní další objednávku, ale neuhradil dosud předcházející objednávku, má prodávající právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než nakupující uhradí svoji předcházející objednávku.
Předmětem prodeje jsou pouze ty tituly z knižního katalogu, u nichž je zobrazeno tlačítko KOUPIT. Pokud prodávající obdrží ve stejnou dobu větší množství objednávek daného titulu, jehož zásoby budou tímto vyčerpány, vyhrazuje si právo odmítnout později došlé objednávky. O odmítnutí objednávky z důvodu vyčerpání zásob bude prodávající obratem informovat nakupujícího na jeho e-mailovou adresu.
Pokud nakupující odstoupí od kupní smlouvy za podmínek uvedených níže (Práva a povinnosti nakupujícího, bod 5.), vrátí prodávající částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží převodem na účet nakupujícího, a to do deseti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (poštovné, dobírkovné).
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, použije pouze k účelům, které souvisejí s vyřízením objednávky, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

Práva a povinnosti nakupujícího
Nakupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně případných dalších poplatků (poštovné, dobírkovné) uvedených v závazné objednávce.
Nakupující uvede v objednávce správné údaje, potřebné pro vyřízení objednávky, především správnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.
Pokud nakupující v objednávce zvolí platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího, zavazuje se uhradit celkovou cenu do 10 dnů od zadání objednávky. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodávajícím zrušena.
Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která se týká všech zjevných a skrytých vad zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
Nakupující má na základě zákona č. 367/2000 právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (s výjimkou v zákoně uvedeného zboží, které nelze reklamovat, pokud u něj byl porušen obal). Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a nakupující jej doručí poštou na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie faktury a případně kopie útržku z dobírkové složenky.

Reklamační řád
Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která se týká všech zjevných a skrytých vad zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
Nakupující podá reklamaci některým z těchto způsobů: e-mailem na adresu obchod@barrister.cz, telefonicky na tel. č. 545 211 015, poštou na adresu prodávajícího.
Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad a jejich projevů.
Prodávající se zavazuje vyměnit nakupujícímu vadný výtisk za bezvadný, zašle-li jej nakupující zpět na adresu prodávajícího.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s nakupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je nakladatelství Barrister & Principal, spol. s r.o. IČ 25304127 se sídlem Fišova 15, 60200 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Fišova 15, 60200 Brno
  email: nakladatelstvi@barrister.cz
  telefon: 731849377
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  · plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  · oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  · Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  · vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  · zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  · po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  · po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 1000 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  · podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  · zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  · právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  · právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  · právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  · právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  · právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  · právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Nákupní košík
Přejít nahoru