Muslimové v Česku

Etablování muslimů a islámu na veřejnosti

Kniha přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů týkajících se etablování muslimů a islámu v českém prostředí, které proběhly v rámci výzkumu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“. Předkládá informace z perspektivy sociálně-vědního poznání a je příspěvkem do diskuse, která se v české společnosti v posledních letech rozpoutala.

380 

Hlavní témata:

Muslimové a islám po roce 1989

Jak se vyvíjel islám na českém území po roce 1989? Kolik muslimů v Česku pobývá? Jaký je jejich sociální a demografický profil? Kde se nalézají modlitebny a mešity? Jak vznikaly? Kdo je provozuje?

Muslimové a islám v perspektivě správy věcí veřejných

Připadá v úvahu registrace II. stupně? Jak na islám a muslimy nahlíží „experti“? Jak je přijímán aktéry státní správy, samosprávy a neziskových organizací? Pobývají muslimové v lázních a nemocnicích a co jejich pobyt přináší? Kde se nalézají hroby muslimů? Jak jsou muslimové prezentováni ve zprávách bezpečnostních složek? Konvertují vězni k islámu? Co obnáší produkce halál potravin? Co se dozvíme o islámu z učebnic základních škol? Jaké zkušenosti nabyli učitelé základních škol s muslimskými dětmi a jejich rodiči?

Muslimové a islám optikou veřejnosti a médií

Jaké jsou názory veřejnosti na islám a muslimy? Co si veřejnost myslí o vstupech islámu do veřejného prostoru? Jaký je obraz islámu v tištěných médiích? A jaký v televizním zpravodajství?

Muslimové o islámu, o sobě a o nás

Jaké jsou názory muslimů o jejich životě v Česku? Jaké jsou jejich vlastní zkušenosti, podoby vyznávané víry? Co se píše v publikacích, které vydávají muslimské organizace? Co si podle muslimů o nich samotných myslí česká veřejnost? S jakými reakcemi ze strany veřejnosti se muslimové setkávají? Jak rozumí muslimové vstupům islámu do veřejného prostoru?


Recenze:

 

Mgr. Zdenka Burešová (1986) vystudovala mediální studia na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v současnosti působí na téže katedře jako doktorandka. Zajímá se především o reprezentaci světa ve zpravodajství a možnosti statistického zpracování mediálních dat.

Mgr. Eva Čermáková, Ph.D. (1980) vystudovala archeologii a antropologii na Filozofické a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době pracuje jako výzkumnice společnosti SocioFactor a externě přednáší na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Mgr. et Mgr. Veronika Demelová (1986) vystudovala religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a environmentální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako výzkumná pracovnice ve společnosti SocioFactor.

Mgr. et Mgr. Tomáš Janků (1985) vystudoval obor religionistika a management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti je studentem doktorského programu sociologie na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a působí jako výzkumný pracovník a projektový manažer ve společnosti SocioFactor.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. (1966) vystudoval andragogiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 1999 rovněž ukončil doktorské studium. Souběžně pracoval jako psycholog ve Správě uprchlických zařízení MV ČR. Působí jako odborný asistent na Katedře psychologie a patopsychologie na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Zaměřuje se na témata marginalizovaných, zranitelných, tísněných a nedobrovolných jedinců ve společnosti, dále procesů profesionální pomoci.

Bc. Jana Korečková (1990) vystudovala obor sociologie na Západočeské univerzitě v Plzni a v současnosti je studentkou navazujícího magisterského programu oborů sociologie a mediální studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Mgr. Lenka Linhartová (1988) vystudovala obor sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2013 studium úspěšně ukončila. V současné době působí jako výzkumná pracovnice ve společnosti SocioFactor, zabývá se aplikovaným výzkumem, realizuje jak kvalitativní, tak kvantitativní šetření.

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (1964) je vedoucím Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje otázkám působení netradičních náboženských skupin v českém prostředí a na Západě. Věnoval se především výzkumům hnutí Haré Kršna a buddhismu. V oblasti studia islámu se zaměřuje především na obrazy islámu v české veřejnosti a na protiislámskou kritiku EU. Provádí výzkum Čechů působících v zahraničí, zaměřuje se na zkoumání transnacionálních vazeb a významu náboženství v jejich životě. V současné době řeší projekt věnující se náboženské paměti v české společnosti a projekt mapující náboženskou paměť starých žen na česko-slovenském pomezí.

Bc. Pavel Mikolin (1990) vystudoval obor sociologie a andragogika na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti je studentem navazujícího magisterského programu na katedře Sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Bc. Barbora Nohlová (1989) vystudovala obor kulturní antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti je studentkou navazujícího magisterského programu oborů kulturní antropologie a kulturálních studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Mgr. Renáta Sedláková, PhD. (1976) vystudovala obory sociologie a mediální studia a žurnalistika na FSS MU v Brně. Pracuje jako odborná asistentka na Katedře mediál­ních a kulturálních studií a žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Věnuje se problematice médií, výzkumu mediální reprezentace menšinových skupin a mediálnímu vlivu na jedince ve společnosti pozdní modernity.

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D. (1977) vystudoval historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako odborný asistent na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a zabývá se antropologickým výzkumem menšin.

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. (1971) vystudoval sociologii a religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně, doktorskou práci na téma integrace muslimů do české společnosti obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2008. Působí jako odborný asistent na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ve výzkumné organizaci SocioFactor. Zabývá se problematikou sociální inkluze, antropologií a sociologií migrace, etnicitou a etnickými skupinami a sociologií náboženství.

Mgr. Helena Topinková (1978) vystudovala politickou a kulturní geografii na Ostravské univerzitě, veřejnou správu a regionální politiku se zaměřením na sociální politiku na Slezské univerzitě v Opavě a andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako výzkumnice ve výzkumné organizaci SocioFactor.

Přejít nahoru